මහනුවර නගරයට ජලය සපයන දුනුමඩලාව රක්ෂිතය අනතුරේ

17.12.2016  ැසි වනාන්තර සුරකින්නෝ    දුනුමඩලාව වනරක්ෂිතය මහනුවර නගරාශ්‍රිතව ඉතිරි වී ඇති අවසාන ස්වභාවික වනාන්තරයන් දෙකෙන් එකකි. එය කළමණාකරණය කිරීමේ වගකීම මහනුවර නගර සභාව දරණු ලබන්නේ දුනුමඩලාව රක්ෂිතය, ජලාශය හා ජලපෝෂක-ජලධාරක ප්‍රදේශය මහනුවර නගරයේ ප්‍රධාන පානීය ජල සැපයුම වීමේ විශේෂ හේතුවෙනි. නමුත්, සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්තවන ප්‍රසර්පණකාරී ක්‍රියා නිසා වනරක්ෂිතයත් ජලාශය හා ජලපෝෂක-ජලධාරක ප්‍රදේශයත් දැඩි තර්ජනයකට ලක්වී ඇත.

1

2

මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පියවර ගැනීමට අදාල බලධාරීන් අසමත් වුවහොත් මෙම ප්‍රදේශයේ නායයාම් හා භූගත ජල හිඟයක් ඉදිරියේදි ඇතිවිය හැක. එබැවින් දුනුමඩලාව රක්ෂිතයේ ඵෛතිහාසික පිඹුරැපත්වලට අනුකූලව යුහුසුඵ හා පුඵල් බිම් මැනීමක් රජය විසින් කඩිණමින් සිදුකළ යුතු අතර ඒ හා සමගාමීව එම නීත්‍යානුකූල මායිම් ලකුණු කිරීමක් සහ මායිමට අභ්‍යන්තරයෙන් ගොඩනගා ඇති සියඵම අවධිමත් ඉදිකිරීම් ද ඉවත්කළ යුතුය.

මෙම වනරක්ෂිතය උඩරට රාජධානි සමයේ තහංචි කැළයක් වූයෙන් අතිමහත් පුරාවිද්‍යාත්මක හා ඵෛතිහාසික වටිනාකමක් ද ඇති ස්ථානයකි. එබැවින් දුනුමඩලාව වනරක්ෂිතය, එම ජලාශය හා එම ජලපෝෂක හා ජලධාරක ප්‍රදේශය හා අවට කැලෑ සංරක්ෂණය කිරීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස පරිසර ඇමති හා අදාල බලධාරීන්ගෙන් අප ඉල්ලා සිටිමු.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s